Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Årsrapport 2015

Denna rapport vänder sig till dig som är webbplatsägare eller webbplatsansvarig i den universitetsgemensamma webblösningen i Drupal och skickas ut på årlig basis. Syftet med rapporten är att du som är verksamhetsansvarig eller operativt webbansvarig ska få en inblick i vad som hänt under det gångna året och vad som är på gång under året som kommer.

Vidareutveckling under 2015

Att den universitetsgemensamma webblösningen växer ställer krav på löpande utveckling av såväl teknik som arbetsprocesser och användarstöd.

I våras skickades en utvärderingsenkät ut till webbplatsansvariga med en eller flera webbplatser i Drupal. 30 av de 39 dåvarande webbplatsansvariga svarade på enkäten, som är tänkt att skickas ut årligen och fungera som underlag till vidareutveckling av processer och erbjudande. Denna första undersökning visar bland annat att man är mycket nöjd med den hjälp och support man får i verktyget, men att informationen kring önskemål om vidareutveckling kan bli bättre.

I takt med det växande antalet användare har även antalet önskemål om vidareutveckling ökat. Många bra synpunkter och önskemål har kommit in som gjort att ny funktionalitet har kunnat utvecklas och implementeras under 2015 (se utvecklingsloggen på Lathunden).

Under året har vi haft en hel del problem med driftsstörningar, vilket bland annat ledde till att webblösningen låg nere och/eller att användare upplevde problem med att logga in eller jobba i Drupal. Ett antal större uppdateringar gällande drift och utveckling fick prioriteras i syfte att återfå stabilitet i miljön, vilket gjorde att vissa utvecklingsärenden gällande ny funktionalitet fick nedprioriteras under sista kvartalet 2015.

En hög utvecklingstakt och många nya användare leder till vad som skulle kunna liknas vid "växtvärk". En stor utmaning är att hitta en lagom takt för systemutveckling. Förvaltningsgruppen kommer under 2016 att fortsätta med samma process för prioritering av önskemål om vidareutveckling (läs om hur önskemål om vidareutveckling hanteras i den universitetsgemensamma webblösningen). Önskemål som kommer från flera användare, eller som gynnar många besökare får som regel en hög prioritering. Men önskemålen kommer också alltid att behöva prioriteras utifrån andra behov av utveckling (drift, IT-säkerhet, lagkrav, tillgänglighet). Det kan därför vara svårt att tidsbestämma exakt när ett önskemål kan komma att utvecklas och implementeras. De ärenden med hög prioritering som inte hanns med under 2015 kommer att tas om hand under 2016.

Utbildning och support

De obligatoriska utbildningarna för webbplatsansvariga och webbpublicister gjordes under 2015 om och är nu helt nätbaserade. Det goda resultatet och de fördelar som har visat sig gör att vi kommer att fortsätta erbjuda den nätbaserade utbildningen även under 2016.

Lathunden.prodwebb.lu.se fortsätter att uppdateras löpande med information om ny funktionalitet och processer. Även information om kommande utbildningar och webbstugor kommer att presenteras på Lathunden: http://lathunden.prodwebb.lu.se/kontakt.

I samband med att den universitetsgemensamma webblösningen växer i antal webbplatser och användare har vi, för att ytterliga förbättra supportprocessen, arbetat med att föra över vissa delar av supporten till Servicedesk. Samarbetet med Servicedesk kommer att fortsätta och vidareutvecklas under 2016.

Nya rutiner för utbildningsadministration

Om ni behöver utbilda fler webbpublicister eller backup-personer för rollen webbplatsansvarig finns det nu möjlighet att anmäla användare till nya utbildningsomgångar varje vecka. Fr.o.m tisdag den 26 januari 2016 kan man börja anmäla användare till en utbildning med start varje tisdag.

För att anmäla nya webbpublicister eller webbplatsansvariga (backup-personer), använd följande formulär: http://lathunden.prodwebb.lu.se/form/anmalan-till-drupalutbildning

Sprid anmälningsformuläret till era blivande webbpublicister, i den mån ni ska vara fler som arbetar med att uppdatera webbplatsen. Glöm inte att det ingår i ansvaret som webbplatsansvarig att se till att alla publicister har gått den obligatoriska utbildningen i Drupal. Observera att de som endast ska publicera i kalendariet eller på sin personliga hemsida inte behöver gå någon utbildning.

Teknisk vidareutveckling under 2016

Bland den större kommande utvecklingen under 2016 ryms bland annat byte av söklösning och anpassningar till följd av det nya forskningsinformationssystemet LUCRIS.

Syftet med bytet av söklösning är att förbättra kostnadseffektivitet och prestanda. För verksamheter med webbplats i den universitetsgemensamma webblösningen i Drupal kommer bytet av söklösning framför allt innebära att ändringar på webbsidor slår igenom snabbare i sökresultatet.

När det gäller implementeringen av forskningsinformationssystemet LUCRIS behöver några förändringar göras i Drupal redan innan systemet lanseras. Eftersom publikationsdatabasen LUP flyttas över i sin helhet till LUCRIS måste hämtningarna till de personliga hemsidorna förändras. En länk till forskarens LUCRIS-sida kommer också automatgenereras på de personliga hemsidorna, förutsatt att personen är forskningsaktiv och har en publik sida i LUCRIS. Det samma kommer att gälla för Lucat-visning på lu.se.

Efter lanseringen av LUCRIS finns möjlighet att gå vidare med ytterligare hämtningar från systemet. Målet är att den information som visas upp på de olika webbplatserna inom universitetet ska bli så logisk som möjlig för våra mångfacetterade verksamheter och, inte minst, våra externa besökare. Därför behöver vi först få en bättre inblick i behoven och ordentligt reda ut vilken information från forskningsinformationssystemet som eventuellt ska visas i Drupal.

Användargrupp

I tillägg till styrgrupp och förvaltningsgrupp för den universitetsgemensamma webblösningen i Drupal, startas det nu också upp en användargrupp. Användargruppen är en beredande grupp till förvaltningsgruppen för den universitetsgemensamma webblösningen i Drupal. I förvaltningsgruppen prioriteras vidareutveckling av webblösningen, och användargruppens arbete syftar till att ge förvaltningsgruppen insikt i verksamheternas olika behov, så att beslut om prioriteringar fattas på rätt grunder. Användare av webblösningen får på detta sätt vara med och resonera kring pågående utvecklingsarbete och lösningar i systemet ur ett helhetsperspektiv. 

I användargruppen sitter 6-8 webbplatsansvariga med en eller flera webbplatser inom den universitetsgemensamma webblösningen. Gruppen sätts ihop så att den täcker de olikheter som ryms inom de verksamheter och webbplatstyper som finns inom webblösningen, deltagarna i gruppen kommer vid behov att alterneras. Användargruppen kommer att träffas första gången i februari och då resonera om eventuella hämtningar från det nya forskningsinformationssystemet LUCRIS.


Uppdatera kontaktuppgifter och vidarebefordra information till era publicister

Vi vill påminna om att all information skickas ut direkt från Drupal, och att det därför är viktigt att din verksamhet har rätt kontaktuppgifter inmatade. Det betyder att ni ansvarar för att meddela ett eventuellt byte av webbplatsägare (görs till Servicedesk) eller webbplatsansvarig (görs via formulär http://lathunden.prodwebb.lu.se/form/byte-av-webbplatsansvarig).

Tänk också på att anmäla nya användare och back up-personer till utbildning samt att meddela byte av webbplatsansvarig i god tid före frånvaro, så att verksamheten inte riskerar att stå utan behörighet att administrera sin webbplats.